PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

         
                         
         

         
                         
         

KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ZWOLENIU

Podstawa prawna:


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy,
w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola
Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były:

- wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące podstawę wychowania przedszkolnego oraz załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Tworząc koncepcję pracy uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe, bazowe i finansowe przedszkola.

Do współpracy w opracowaniu koncepcji włączani są rodzice (spotkania, rozmowy, ankiety).

I. Charakterystyka przedszkola.

Każde dziecko ma prawo do pełnego uczestnictwa w środowisku. Przedszkole daje szansę rozwoju wszystkich dzieci, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

ZADANIA PRZEDSZKOLA:

 1. Zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 2. Poznanie środowiska wychowawczego dzieci, ich ogólnego rozwoju w celu trafnego doboru treści programowych.
 3. Dbanie o zdrowie dziecka i rozbudzanie postaw proekologicznych.
 4. Rozwijanie poczucia indywidualności oraz własnej tożsamości i przynależności narodowej.
 5. Respektowanie norm społecznych
 6. Kształtowanie właściwych postaw moralnych.
 7. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 8. Indywidualizacja pracy z dzieckiem, wyrównywanie szans edukacyjnych.
 9. Projektowanie sytuacji edukacyjnych rozbudzających motywację i działania dzieci, rodziców oraz środowiska lokalnego do życia zgodnego z zasadami ekologii.
 10. Organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

Publiczne Przedszkole Nr 1 zlokalizowane jest przy ul. Kościuszki 11 w miejscowości Zwoleń. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo - dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup dzieci w wieku 3-5 letnich.

Zasoby:

Ludzkie

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli - 9 pełnozatrudnionych, 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 13 pracowników niepedagogicznych - 11 obsługi i 2 administracji.

Materialne

Sale zajęć są przestronne, widne, wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny oraz meble dostosowane do wieku dzieci. W sali najstarszej grupy znajduje się tablica interaktywna. Z tyłu przedszkola jest wyjście na przestronny taras i ogród przedszkolny. Dzieci mogą się tam bezpiecznie i spokojnie bawić w otoczeniu zieleni korzystając z wielu dostosowanych do wieku przedszkolnego sprzętów zabawowych. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki.

W skład zasobów materialnych przedszkola wchodzi:
- gabinet dyrektora,
- sekretariat i administracja
- 5 sal dydaktycznych odpowiednio wyposażonych do wieku dzieci:
- sala zajęć rewalidacyjnych,
- sala zajęć indywidualnych (logopedyczna/terapeutyczna) z pełnym zestawem komputerowym i dostępem do internetu,
- zaplecze kuchenne,
- szatnia dla dzieci z indywidualnymi półkami,
- ogród przedszkolny z wyposażeniem,
- hol górny i dolny,
-sanitariaty,

II. Założenia koncepcji pracy przedszkola.

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.

2. Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

3. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

4. Kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne.

5. Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

6. Organizuje sprawne zarządzanie placówką, dba o dobry wizerunek placówki w środowisku.

7. Wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników.

8. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

„Dokąd zmierzamy?”
– nasze przedszkole otwarte na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska.

WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

2. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

3. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

4. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

5. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

6. Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzki i skuteczną komunikację interpersonalną.

7. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

8. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

9. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

10. Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

11. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

12. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Każde dziecko jest dla nas ważne. Zapewniamy mu bezpieczeństwo i akceptację. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszej placówce dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania. Wspieramy aktywność i kreatywność oraz pomagamy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia.

CELE PRACY PRZEDSZKOLA:

 1. Utrzymać dotychczasową, wysoką jakość pracy przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.
 2. Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się, by podczas codziennych działań były pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania. Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo  nawiązywały kontakty zarówno z dorosłymi jak i rówieśnikami. Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie dostrzegą na swojej drodze edukacyjnej.
 3. Czuwać, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich,  pozwalając im na ujawnienie własnych pomysłów, zachęcając jednocześnie do ich realizacji oraz uczyli dzieci tolerancji i wrażliwości na krzywdę innych. Wspierali we wszystkich sferach.
 4. Umożliwiać dzieciom swobodę w działaniu, dostarczając różne pomoce, nagradzać  za  samodzielność w rozwiązywaniu problemów.
 5. Być otwartym na uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu przedszkola. Indywidualizować pracę z dziećmi, oraz wspomagać ich rozwój. Kształtować tolerancję z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
 6. Dbać o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali  wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.
 7. Zadbać o większą integrację przedszkola z najbliższym i dalszym środowiskiem, rodzicami i grupą przedszkolną.
 8. Dbać o to, aby pracownicy, zarówno pedagogiczni jak i obsługowi  codziennie bardzo chętnie przystępowali do pracy chwaląc sobie atmosferę panującą
  w placówce.

Cele ukierunkowane na:

Dziecko

Rodzice

Nauczyciele

Poznaje swoje prawa i obowiązki, przejawia postawy tolerancji. Otrzymują rzetelną
i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
Aktywnie realizują zadania opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne i inne zadania statutowe przedszkola.
Czuje się bezpiecznie i jest ufne w stosunku do nauczycieli i pracowników obsługi. Uzyskują pomoc specjalistów. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym i regionalnym.
Ma szanse zaprezentowania swoich mocnych stron i talentu poprzez uczestnictwo w konkursach, festiwalach
i przeglądach.
Wyrażają swoją opinię
i oceniają pracę przedszkola.
Realizują zadania przedszkola określone
w dokumentach placówki.
Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces. Czynnie uczestniczą
w życiu przedszkola.
Tworzą i realizują programy własne dostosowane do potrzeb dzieci i przedszkola.
Buduje pozytywny obraz samego siebie. Są partnerami
w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach
i szkoleniach.
Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi. Współdecydują
w organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci.
Tworzą i realizują programy dostosowane do możliwości , potrzeb
i zainteresowań dzieci.

Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów „przyjaciół przedszkola”.

Rozwija się twórczo, jest samodzielne, aktywnie bierze udział w życiu przedszkola. Uzyskują porady
i wskazówki od nauczycieli specjalistów
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
Monitorują efektywność własnej pracy.
Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie. Monitorują osiągnięcia dzieci. Prowadzą obserwację pedagogiczną, którą wykorzystują w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

MODEL ABSOLWENTA

Wizja absolwenta naszego przedszkola:

Dziecko kończąc edukację przedszkolną powinno:

- Być kulturalne:

1. Używać form grzecznościowych: „proszę", „dziękuję", „przepraszam".

2. Stosować zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo".

3. Okazywać szacunek dorosłym (starszym osobom).

4. Być serdecznym dla innych (kolegów i dorosłych).

5. Nie wyśmiewać się z kolegi lub koleżanki.

- Dbać o swoje zdrowie:

1. Nie krzyczeć, mówić umiarkowanym głosem.

2. Brać udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach (przebywać na świeżym powietrzu).

3. Hartować swój organizm.

4. Ubierać się stosownie do pory roku.

5. Myć ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.

6. Zasłaniać usta przy kichaniu i kasłaniu.

7. Umieć powiedzieć czego się boi.

8. Umieć mówić o swoich uczuciach.

- Kontrolować swoje zachowanie:

1. Wyrażać swoje emocje w sposób właściwy zrozumiały dla otoczenia.

2. Zwracać się z problemami do rodziców.

3. Nie obrażać się.

4. Nie być agresywnym - nie bić się z rówieśnikami.

5. Bawić się tak, aby nie przeszkadzać innym.

6. Pamiętać o konsekwencjach swojego działania.

7. Umieć słuchać co mówią inni.

8. Nie wyrządzać  krzywdy innym.

9. Pomagać  młodszym, mniej sprawnym.

10. Akceptować  siebie i innych takimi jacy są.

11. Dostrzegać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych.

III. Dalsza praca nad koncepcją:

Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 1. Każdy pracownik zostanie zapoznany z  Koncepcją Pracy Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu, żeby pracować zgodnie z jej założeniami, zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 2. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek.
 3. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją Pracy Przedszkola na zebraniach grupowych, stronie internetowej przedszkola,
 4. Nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji w/w przez rozmowy, ankiety i wywiady z rodzicami.

     Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu i zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 15.09.2016r. Uchwałą nr 2/2016.
         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         
         

         
         

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP