PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

         
                         
         

         
                         
         

REGULAMIN

ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECI
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W ZWOLENIU

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zmianami
2. Uchwała nr XVIII/112/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie w ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń.
3. Porozumienie z dnia 11 grudnia 2019r. pomiędzy Gminą Zwoleń a Dyrektorem w sprawie zasad korzystania z posiłków w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu

§ 1
Karta do elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu

1. Dla każdego dziecka w przedszkolu przeznaczona jest jedna karta oznaczona indywidualnym numerem identyfikacyjnym.
2. Rodzice/ opiekunowie prawni otrzymują jedną kartę nieodpłatnie.
3. Karta jest własnością przedszkola.
4. Do każdej karty przypisany jest numer, który umożliwia rejestrację „wejścia” – lub „wyjścia” dziecka z przedszkola poprzez przyłożenie karty zbliżeniowej do czytnika umieszczonego w holu przedszkola.

5. Rodzice są zobowiązani do rejestrowania czasu pobytu dziecka w placówce w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola.
6. W przypadku utraty lub zniszczenia karty Rodzic zobowiązany jest do zakupu nowej karty na własny koszt (25 zł).
7. Fakt utraty karty należy zgłosić do dyrektora przedszkola niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym następującym po dniu w którym stwierdzono fakt utraty karty.


§ 2
Dodatkowe karty do elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
1. Rodzic /opiekun prawny dziecka ma możliwość wykupienia dodatkowych kart na własność (max. 3)
2. Koszt każdej dodatkowej karty wynosi 7,00 zł i jest ponoszony przez Rodziców /prawnych opiekunów.
3. Karty mogą zostać wykupione wyłącznie dla osób wykazanych w „Oświadczeniu o odbiorze dziecka z przedszkola” i nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym.
4. Rodzice /opiekunowie prawni dziecka ponoszą pełną odpowiedzialność za użytkowanie karty.

§ 3
Ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu
1. Czytnik do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest w ogólnie dostępnym miejscu w pobliżu wejścia do budynku przedszkola.
2. Zarejestrowanie wejścia dziecka do placówki powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu na teren przedszkola.
3. Zarejestrowanie wyjścia z placówki powinno nastąpić po odebraniu dziecka od wychowawcy i przejęciu odpowiedzialności za dziecko.
4. Rejestracji wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola dokonuje się poprzez zbliżenie karty do czytnika.
5. Potwierdzeniem rejestracji jest sygnał dźwiękowy „dziękuję”, następnie ukarze się znak zielony V i zegar z godziną zarejestrowaną przez kartę po zbliżeniu.
6. W przypadku, gdy osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola nie zarejestruje faktu wejścia do placówki w systemie elektronicznym, opłata jest naliczana od godziny otwarcia (rozpoczęcia pracy) przedszkola.
7. W przypadku, gdy osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie zarejestruje faktu wyjścia z placówki w systemie elektronicznym, opłata jest naliczana do godziny zamknięcia (zakończenia pracy) przedszkola.

§ 4
Sposób naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu
1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
2. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.
3. Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru z placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku w danym dniu. 

§ 5
Postanowienia końcowe
1. Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty zniszczonej lub zagubionej karty oraz opłaty za dodatkowe karty z przyczyn niezależnych od przedszkola.
2. Zmiana wysokości opłaty za kartę nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.
3. Zmiana opłaty za kartę musi być podana do wiadomości Rodzicom w sposób przyjęty w placówce (np.: poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w placówce, nie wcześniej jednak niż 01.01.2020r.
5. Sprawy nieuregulowane szczegółowo zapisami niniejszego regulaminu są zawarte w Statucie przedszkola oraz w przepisach odrębnych.


         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         
         

         
         

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP