PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

         
                         
         

         
                         
         

STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1

W ZWOLENIU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1 . 1. Przedszkole nosi nazwę: Publiczne Przedszkole Nr1.

2. Przedszkole jest publiczną placówką oświatową w rozumieniu przepisów prawa oświatowego.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Zwoleń z siedzibą w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego 1.[1]

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

5. Przedszkole używa pieczęci w następującym brzmieniu:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

26-700 Zwoleń, ul. Kościuszki 11

tel. (048) 676-24-41

REG. 670217605 EKD 853212

6. Siedziba przedszkola znajduje się w Zwoleniu przy ul. Kościuszki 11.

7. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez :

1) Gminę Zwoleń;[2]

2) rodziców - w formie opłat stałych.

8. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§2. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

1.1 Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.[3]

1.2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, a także czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu.[4]

1.3 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

2) zintegrowanych (wspólnych) działań nauczycieli i specjalistów;

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.[5]

1.4 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.[6]

1.5 Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.[7]

1.6 Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.[8]

1.7 Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.[9]

1.8 Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.[10]

2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz predyspozycji rozwojowych;

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

3) aranżowanie przestrzeni i stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.[11]

2.1 Działania wychowania przedszkolnego koncentrują się na zapewnieniu dzieciom opieki od chwili przejęcia dziecka od rodziców.

2.2 Całodniową opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycielska.

2.3 Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;

2) placu zabaw;

3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;

4) posiłków.[12]

3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo:

1) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek;

2) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacer, wycieczki) liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy jest dostosowana do wieku dzieci, stanu zdrowia, stopnia rozwoju psychofizycznego;

3) w czasie wycieczek autokarowych zapewniona jest dodatkowa opieka osób dorosłych – rodziców;

4) w grupie najmłodszej zatrudnia się osobę jako pomoc nauczycielki;

5) dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;[13]

6) rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.[14]

4. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.[15]

5. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej – na wniosek rodziców lub nauczycieli.[16]

6. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebranie ogólne oraz zebrania grupowe;

2) kontakty indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, logopedą;

3) zajęcia otwarte;

4) imprezy i uroczystości przedszkolne;

5) kąciki dla rodziców;

6) informacje na stronie internetowej przedszkola.[17]

Rozdział 3

Organy przedszkola

§3. 1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

2. Kompetencje organów przedszkola:

Dyrektor przedszkola

3. Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:

3.1 Opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych przedszkola.

1) opracowanie planu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną, przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

2) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);

3) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

4) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

3.2 Opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych przedszkola.

1) przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola.

2) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności pracy przedszkola.

3) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) organizowanie szkoleń i narad,

b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego.

4) obserwowanie prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć wynikających z działalności statutowej przedszkola.

3.3 Kierowanie całokształtem działania przedszkola, a w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce, a także podczas zajęć organizowanych przez placówkę poza jej obiektami;

3) dokonywanie kontroli obiektów pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich po przerwie w działalności oświatowej trwającej co najmniej 2 tygodnie. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w nim udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu;

4) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli oraz ich ocenianie, opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

5) organizowanie współdziałania z radą rodziców, radą pedagogiczną i zapewnienie wpływu na działalność przedszkola;

6) realizacja uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola – ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie;

8) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków przedszkola;

9) planowanie i koordynowanie udzielania, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, pomocy dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;[18]

10)uchylony[19]

3.4 Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Organizuje działalność administracyjno – finansową i gospodarczo obsługową przedszkola.

3.5 Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Dyrektor przedszkola ma prawo:

3.6 Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola.

3.7 Oceny pracy nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

3.8 Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

3.9 Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom.

3.10 Reprezentowania przedszkola na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji.

Dyrektor przedszkola odpowiada za:

3.11 Poziom pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.

3.12 Zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu.

3.13 Bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas godzin działalności przedszkola oraz stan sanitarny i ochronę przeciwpożarową.

3.14 Celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność przedszkola.

3.15 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.

3.16 Przechowywanie w bezpiecznym miejscu pieczątek i druków ścisłego zarachowania.

3.17 W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony nauczyciel.

Rada Pedagogiczna

4. Zakres i kompetencje rady pedagogicznej.[20]

4.1 Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni.

4.2 W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Mają oni głos doradczy.

4.3 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.4 Uchwały rady pedagogicznej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.[21]

4.5 Posiedzenia członków rady są protokołowane.

4.6 Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste dzieci, ich rodzin, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

4.7 Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną;

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) opracowanie programu rozwoju placówki;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.[22]

4.8 Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej w szczególności należy:

1) organizacja pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4.9 Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia.[23]

4.10 Rada pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora w czasie dokonywania oceny przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4.11 Rada pedagogiczna wyłania członków do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

4.12 Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola.

4.13 Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4.14 Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi tego przedszkola, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.

Rada Rodziców

5. Rola rady rodziców.[24]

5.1 Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

5.2 W skład rady rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

5.3 W wyborach, o których mowa w ust. 5.2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5.4 Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

5.5 Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

5.6 Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

5.7 Do kompetencji rady rodziców należy:

1) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektów nauczania lub wychowania;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

5.8 Jeśli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 3 ust. 5.7 pkt 1), program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5.9 Rada rodziców desygnuje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

5.10 W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

6. Współdziałanie organów przedszkola.[25]

6.1 Wszystkie organy mają możliwość działania na rzecz przedszkola przyjmując zasadę wzajemnej współpracy i nie ingerowania w swoje kompetencje.

6.2 Spotkania wszystkich organów przedszkola celem wymiany informacji, ustalenia wspólnych wniosków i planowania pracy odbywać się będą trzy razy w ciągu roku.

6.3 Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

6.4 Występujące w przedszkolu konflikty rozwiązywane będą w pierwszej kolejności na terenie placówki z udziałem wszystkich organów. W przypadku braku rozstrzygnięcia - sprawa winna być przekazana do organu prowadzącego.

Rozdział 4

Organizacja przedszkola

§4. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców[26].

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określ projekt organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez kuratora[27].

3. Rekrutację dzieci do przedszkola reguluje procedura Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu.

4. uchylony[28]

5. uchylony[29]

6. Organ prowadzący może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci związane z utrudnieniem w:

1) dotarciu dziecka do placówki lub powrotem z przedszkola;

2) organizacji zajęć w przedszkolu w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

7. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15o C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu wychowanków.

§5. 1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20 w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.[30]

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może ulec zmianie.

5. Dopuszcza się przyjmowanie do przedszkola dzieci z zaburzeniami rozwojowymi po przedłożeniu przez rodziców orzeczenia z Poradni Psychplogiczno- Pedagogicznej i lekarskiego.

1) Szczegółowe warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych regulują odrębne przepisy[31]

2) Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w szczególności wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci regulują odrębne przepisy.[32]

6. Zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

6.1 W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba nie będąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.[33]

7. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych  (np gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne, religii, koła zainteresowań).[34]

7.1Uczęszczanie dziecka na dodatkowe zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców, odbywa się za ich zgodą[35].

7.2 Terminy zajęć dodatkowych, podawane są na pierwszym zebraniu inaugurującym rok szkolny.[36]

8. W przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. Zajęcia religii pokrywają się z zajęciami wychowawczymi, aby dzieci nie uczęszczające na religię miały zapewnioną opiekę nauczyciela.[37]

8.1 W przedszkolach zajęia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.[38]

9. Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.[39]

§6 .1.Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

1.1 Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

1.2 Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

1.3 Wymagania dotyczące dopuszczenia programu przedszkolnego do użytku regulują odrębne przepisy.

2. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczny rozwój dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną[40].

2.1 Szczegółowe warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy[41].

3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut[42].

4. Czas trwania zajęć i nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut;

4.1 Godzina zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych trwa 60 minut[43].

4.2 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym[44].

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§7. Przedszkole jest wielooddziałowe.

§8. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.[45]

1.1 Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu przedszkole.[46]

1.2 Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny do dnia 29 maja.[47]

1.3 Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.[48]

2. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.[49]

3.W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym przystąpić do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§9. 1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.[50]

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym odziałem ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 9.00 do 14.00.

§10. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 2 pkt. 2.

2. Statut przedszkola określa:

1) dzienny czas pracy oddziałów, w tym bezpłatne 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej wynosi 9 godzin;[51]

2) terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej i rodziców;

a) w okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie).

3. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący.

4. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego są to opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.[52]

5. Rada gminy:

a) określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć;

b) może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

c) wysokość opłaty, za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

d) maksymalna wysokość opłaty, podlega waloryzacji.

e) do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 106 ustawy – Prawo oświatowe.[53]

6. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje rodzicom zwrot odpłatności.[54]

7. Organ prowadzący przedszkole, zwalnia rodziców w całości lub w części z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych przez radę gminy.

7.1Organ prowadzący może upoważnić do udzielania tych zwolnień odpowiednio dyrektora przedszkola.

7.2 Rodzic zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat, przedstawia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.[55]

8. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 10 – tego dnia każdego miesiąca w formie gotówkowej u intendenta we wskazanym terminie.

9. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola, przedszkole nalicza ustawowe odsetki.

10. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

11. Przedszkole nie może pobierać opłat innych niż ustalone opłaty.[56]

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§11. 1. Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli i innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów § 12-15.

2. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

3. Liczba etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych uzależniona jest od stopnia organizacyjnego, faktycznych potrzeb i możliwości finansowych placówki.

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola i nauczycieli określają odrębne przepisy.

5. Szczegółowe zadania pracowników administracyjno – obsługowych określają pisemne zakresy czynności.

§12. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

§13. 1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.[57]

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.[58]

§14. 1.Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za:

1) organizowanie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo dydaktycznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

3) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych oraz rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych dzieci, w tym ich zainteresowań i uzdolnień;[59]

4) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;[60]

5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;

6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

7) planowanie swojego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

8) dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń;

9) uchylony[61]

10)uchylony [62]

11) odnotowywanie obecności dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć.

1.1 Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.[63]

1.2. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

2) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) kształcić i wychowywać w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.[64]

2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2) ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

3) włączania ich w działalność przedszkola.

5. Formy współdziałania z rodzicami – kontakty indywidualne w miarę potrzeb, zebrania grupowe (2 razy w roku), organizowanie uroczystości przedszkolnych (Mikołaj, Dzień Babci i Dziadka, choinka noworoczna, Dzień Matki, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego).

6. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo wychowankom od chwili dotarcia dziecka do przedszkola do momentu odebrania go przez rodziców lub pełnoprawnych opiekunów poprzez:

1) ustalanie z dziećmi zasad i reguł bezpiecznego korzystania z pomieszczeń przedszkolnych;

2) wdrażanie do bezpiecznej i zgodnej zabawy, sprawnego chodzenia w parach podczas spacerów;

3) uświadamianie potrzeby zgłaszania nauczycielowi zauważonej konieczności pomocy koledze z grupy.

7. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że po dziecko zjawia się rodzic lub opiekun pod wpływem alkoholu wówczas kontaktuje się z jego współmałżonkiem(ą) lub współopiekunem, który ma obowiązek osobistego odebrania dziecka z przedszkola.

8. Podczas wycieczek, wyjazdów odpowiedzialność za dziecko ponosi kierownik wraz z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa ,,Regulamin wycieczek”.

9. Nauczyciel jest zobowiązany do:

1) udzielenia dziecku pierwszej pomocy;

2) wezwania karetki pogotowia i powiadomienia rodziców, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia;

3) niezwłocznego poinformowania dyrektora lub wicedyrektora o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć w godzinach jego pracy.

10. Nauczycielowi nie wolno podawać leków.

11. Podczas zajęć organizowanych przez placówkę poza jej terenem zapewnia się dzieciom opiekę – zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001r.

12. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i dodatkowe są zobowiązani do:

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa dzieci podczas tych zajęć;

2) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są te zajęcia;

3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrektora.

13. Nauczyciel przebywający z dziećmi na przedszkolnym placu zabaw przestrzega „Regulaminu” korzystania z tego miejsca.

14. Nauczyciel przestrzega przepisów BHP.

§15. 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

4. Do obowiązków intendenta w przedszkolu należy w szczególności:

1) zaopatrywanie przedszkola w żywność;

2) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom;

3) sporządzanie jadłospisów;

4) uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców, naradach roboczych, a w razie potrzeby – w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców;

5) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.

5. Kucharka obowiązana jest:

1) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki;

2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór, dbać o racjonalne ich zużycie;

3) prowadzić magazyn podręczny;

4) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych;

5) uczestniczyć w planowaniu jadłospisów;

6) pobierać i zabezpieczać próbki pokarmowe posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu.

6. Pomoc kucharki obowiązana jest:

1) pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków;

2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;

3) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów;

4) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

7. Woźna oddziałowa obowiązana jest:

1) do utrzymywania w czystości powierzonych sal i sprzętu;

2) pomagać nauczycielce podczas spacerów i wycieczek, przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci;

3) współpracować z nauczycielem w zakresie opieki, wychowania dzieci;

4) pomagać przy rozdawaniu posiłków;

5) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

8. Pomoc nauczycielki obowiązana jest:

1) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci polecone przez nauczyciela oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia;

2) dbać o bezpieczeństwo dzieci, niesienia natychmiastowej pomocy doraźnej;

3) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach;

4) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

9. Konserwator – dozorca obowiązany jest:

1) sprawować nadzór na całym obiektem - strzec mienia przedszkola;

2) utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece „odcinku”;

3) załatwiać sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola, troszczyć się o stan techniczny budynku;

4) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu;

5) systematycznie usuwać usterki (oraz wykonywanie bieżących remontów) zgłaszane ustnie lub zapisywane w zeszycie usterek;

6) do utrzymywania porządku i czystości terenów zielonych.

Rozdział 6

Wychowankowie przedszkola

§16. 1.Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, do zakończenia roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.[65]

1.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do placówki dziecko, które ukończyło 2,5 rok życia.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.[66]

3. Dziecko ma prawo w przedszkolu do:[67]

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym przez wszystkich pracowników przedszkola;

4) rodzice, którzy zauważyli, że ich dziecko jest traktowane niezgodnie z wyżej określonymi prawami winni zgłosić swoje uwagi do dyrektora przedszkola, a w przypadku dalszego złego traktowania dziecka do organu prowadzącego przedszkole;

5) w szczególnych przypadkach nie respektowania praw dziecka przez nauczyciela, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną występuje o wszczęcie postępowania do komisji dyscyplinarnej;

6) korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, logopedyczne i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu.

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola do skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

1) 1 – miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu;

2) niewłaściwego zachowania się dziecka w przedszkolu w stosunku do rówieśników - zagrażającego bezpieczeństwu innych dzieci;

3) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych;

4) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej (poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego);

5) uchylony[68]

5. Obowiązki dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka:

1) dziecko ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu;

2) dziecko ma obowiązek czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola;

3) dziecko ma obowiązek poszanowania i akceptacji innych dzieci i ich przekonań;

4) dziecko ma obowiązek dbania o sprzęt, przybory, zabawki swoje i kolegów itp.;

5) dziecko ma obowiązek sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

6) dziecko ma obowiązek słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

6. Prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka:

1) osobiste, umożliwiające rozwój dziecka: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji;

2) publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa: prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;

3) socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;

4) ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki.[69]

Rozdział 7

Rodzice

§17. 1 Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego Statutu;

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

8) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

9)odbieranie dziecka do godz. 17.00;

10) informowanie nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

11) obowiązkowe uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

12) do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób;

13) rodzic (opiekun) przyprowadzając dziecko do przedszkola zobowiązany jest osobiście przekazać je nauczycielce grupy lub nauczycielce dyżurującej;

14) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§18. 1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem dydaktyczno – wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, Radę Rodziców lub Radę Przedszkola;

6) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo- dydaktycznych itp.

§19. Za szczególne zaangażowanie we wspieranie pracy przedszkola rodzice mogą otrzymać dyplom Przyjaciela Przedszkola od dyrektora i Rady Pedagogicznej.

§20. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej – na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§21. uchylony[70]

Postanowienia końcowe

§22. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§23. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.

§24. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

§25. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§26. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§27. 1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Zwoleniu jest jednostką budżetową a zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

2. Obsługa księgowo - finansowa jest prowadzona przez Referat Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu.[71]

Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198);

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 );

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35)

Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811);

Ustawy z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1010);

Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz.827);

Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7);

Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189);

Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz. 624);

Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. poz. 222);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 poz. 752);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015 poz. 1270);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r. poz. 1658);

Rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170);

Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001r.. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz.1516);

Rozporządzenia MEN z dnia 22 lipca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 161, poz. 968);

Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591);

Rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147);

Rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113);

Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652);

Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635) ;

Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014 poz. 803);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356);

Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2014 poz. 1157);

Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U.2016 poz. 2035) ;

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. 20217 poz. 2043);

Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1250);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646);

Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2016r. poz. 895);

 

Niniejszego statutu.


[1] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[2] Uchwała nr 3 /2015 z dn. 7 września 2015r.

[3] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[4] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[5] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[6] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[7] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[8] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[9] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[10] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[11] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[12] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[13] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[14] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[15] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[16] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[17] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[18] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[19] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[20] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[21] Uchwała nr 4 /2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[22] Uchwała nr 3/2015 z dn. 7 września 2015r.

[23] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[24] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[25] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[26] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[27] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[28] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[29] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[30] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[31] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[32] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[33] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[34] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[35] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[36] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[37] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[38] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[39] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[40] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[41] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[42] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[43] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[44] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[45] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[46] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[47] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[48] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[49] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[50] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[51] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[52] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[53] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[54] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[55] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[56] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[57] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[58] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[59] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[60] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[61] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[62] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[63] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[64] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[65] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[66] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[67] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[68] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[69] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[70] Uchwała nr 4/2017 z dn. 29 listopada 2017r.

[71] Uchwała nr 3/2015 z dn. 7 września 2015r.


         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         
         

         
         

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP